Since the academic year 2018/19, we have been working hard to consolidate the complementary subject ‘ROBOTICS and PROGRAMMING’ as a source of new inspiration, but also motivation, in the revolutionary world of 21st Century Learning.

1st and 2nd primary
Scratch Jr: Coding for young children.
With ScratchJr, young children (ages 6-8) can program their own interactive stories and games. In the process, they learn to solve problems, design projects, and express themselves creatively on the tablet.

3rd and 4th primary
Lego Wedo 2.0 is the following step in our robotics and programming project. It supports a hands-on, “minds-on” learning solution that gives students the confidence to ask questions and the tools to find the answers and to solve real-life problems.
We divide the project into four phases:
• The Explore phase
• The Create phase
• The Test phase
• The Share phase

5th primary – 3rd ESO
The MINDSTORMS® EV3 LEGO® Education programming app and brick provide middle school students with hands-on opportunities to develop their creative and problem-solving skills. EV3 Programming and the EV3 intelligent brick combine building and coding to help students learn programming principles, engineering, teamwork, and persistence.
Designed for touch devices, this learning app communicates with your EV3 robot via Bluetooth to offer a truly interactive experience that students will find intuitive, engaging, and fun.
We use robots from 5th primary to 3rd ESO as a part of our project in the subject ‘Robotics’.
At the same time, we train our pupils to participate in the First Lego League every year. Once they take 3rd ESO (Technology), one team selected among all the students represents us in the tournament.

Des del curs 2018/19, estem treballant intensament per a consolidar l’assignatura complementària ‘ROBÒTICA i PROGRAMACIÓ’ com a font de nova inspiració, però també de motivació, en el revolucionari món de l’Aprenentatge del Segle XXI.

1r i 2n de primària
Escratx Jr: Codificació per a nens petits.
Amb ScratchJr, els nens petits (de 6 a 8 anys) poden programar les seves pròpies històries i jocs interactius. En el procés, aprenen a resoldre problemes, dissenyar projectes i expressar-se de manera creativa en la tauleta.
3r i 4t de primària
Llec Wedo 2.0 és el següent pas en el nostre projecte de robòtica i programació. Es tracta d’una solució d’aprenentatge pràctic i “mental” que dóna als alumnes la confiança necessària per a formular preguntes i les eines per a trobar les respostes i resoldre problemes de la vida real.
Dividim el projecte en quatre fases:
– La fase d’exploració
– La fase de creació
– La fase de prova
– La fase Compartir
5è de primària – 3r de l’ESO

L’aplicació de programació i el maó MINDSTORMS® EV3 LLEC® Education ofereixen als estudiants de secundària oportunitats pràctiques per a desenvolupar les seves habilitats creatives i de resolució de problemes. La programació EV3 i el maó intel·ligent EV3 combinen la construcció i la codificació per a ajudar els estudiants a aprendre els principis de la programació, l’enginyeria, el treball en equip i la persistència.

Dissenyada per a dispositius tàctils, aquesta aplicació d’aprenentatge es comunica amb el seu robot EV3 a través de Bluetooth per a oferir una experiència veritablement interactiva que els estudiants trobaran intuïtiva, atractiva i divertida.
Utilitzem robots des de 5è de primària fins a 3r de l’ESO com a part del nostre projecte en l’assignatura ‘Robòtica’.
Al mateix temps, formem als nostres alumnes perquè participin en la First Llego League cada any. Una vegada que cursen 3r ESO (Tecnologia), un equip seleccionat entre tots els alumnes ens representa en el torneig.

LEARN MORE