• UNIFORME: Només tenen uniforme d’esport. Han de venir correctament vestits.

  • ABSÈNCIES I RETARDS: Els retards i les manques d’assistència han d’estar justificades a l’agenda. No es pot sortir de l’escola sense el permís del tutor, cap d’estudis o directora. Les classes comencen a les 8:00, 11:30 i 15:00 h, i l’entrada a l’aula és almenys cinc minuts abans d’aquestes hores.

  • SORTIDES: Només podran sortir del col•legi els alumnes que porten la corresponent autorització.

  • FUMAR: Els alumnes no poden fumar dins del recinte escolar ni en el seu entorn més proper; si algun alumne fuma, rebrà una sanció. Es considera una falta greu. No es pot fumar a cap sortida.

  • ENTRADES I SORTIDES: Els alumnes de Batxillerat entraran i sortiran per la porteria de Mitre.

  • MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS: No se’n pot fer ús al recinte Escolar. En cas d’infracció es lliurarà al tutor/a i els pares o tutors legals hauran de recollir-lo a l’escola. Si se’n torna a fer ús una segona vegada es lliurarà al cap d’estudis i no el retornarà fins a final de trimestre. Si es tractés d’una tercera vegada restarà a direcció fins a final de curs. L’escola no es fa responsable de pèrdues o robatoris. La gravació de veus i imatges sense consentiment esdevindrà una falta molt greu.

  • COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: Les faltes de respecte als professors, als companys o a altre personal del centre es notificaran als pares.Cal mantenir netes i endreçades les aules. És important tenir respecte pel material propi i pel col•lectiu. L’acumulació de notes a l’agenda o faltes molt greus es penalitzarà mitjançant un comunicat (amonestació per escrit). L’alumne rebrà una sanció per part de la comissió de convivència.