Prevenció

La primera mesura preventiva és mesurar la temperatura per part de les famílies als seus infants. A l’entrada de l’escola es prendrà la temperatura i s’aplicarà gel hidroalcohòlic.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

Distanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables (grup-classe).

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable garanteix la distància interpersonal mínima d’1 metre en la distribució de l’alumnat.

Higiene de mans

En Infantil  i Primària, s’ha de requerir el rentat de mans:

  • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

  • Abans i després dels àpats.

  • Abans i després del pati.

  • Abans i després d’anar al WC.

  • Abans i després de les diferents activitats

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús (de paper) que es llençaran a la paperera destinada a aquesta finalitat. En punts estratègics (entrades, menjador, zona d’aules…) tindrem la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

Disposem de pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

Ventilació

La ventilació de les aules és una mesura sanitària molt important. Per aquest motiu, totes les classes tenen marcades unes franges horàries per ventilar la classe durant 10 minuts.

  • Abans de començar la jornada escolar

  • Al sortir al pati

  • Al migdia

  • A la tarda

Ús de mascareta

En principi, i si no hi ha una contraindicació posterior, l’ús de la mascareta serà obligatori per tots els espais i usos de l’escola a excepció del grups estables d’Infantil.

Circulació

Utilitzem retolació per indicar sentits de circulació, indicacions de protocol de rentat de mans, etc.

Com a concepte general i aplicable a tota l’escola, per les escales pujaran per la banda de la barana (intentant evitar el contacte amb la barana) i baixaran per la banda de la paret (mantenint el sentit de circulació per la dreta), sempre fent ús de la mascareta amb la distància d’1,5 metres.

-Ascensors. El seu ús queda restringit a un ús esporàdic i puntual per causes de força major (necessitats de mobilitat reduïdes).

Aules

A totes les classes, a l’entrar i sortir, es disposa de solució de gel hidroalcohòlic per rentat de mans i desinfectant per les taules i mobiliari en general, així com també se’n disposa als diferents lavabos. El personal docent que estigui en aquell moment amb el grup classe serà el responsable de dosificar la solució a tot l’alumnat del seu grup. Prèviament, amb el grup i el docent, hauran desinfectat l’espai (si aquest no és d’ús exclusiu d’un grup estable) que han compartit.

Acollida matinal

L’acollida matinal es fa als espais del pati, factible sempre que la meteorologia ho permeti.

L’ús de la mascareta és obligatori, igual que es dispensarà gel hidroalcohòlic a l’entrar.

Cada infant (P3-P5) anirà acompanyat d’un únic familiar, que podrà acompanyar-lo fins a l’entrada de l’escola (a excepció del primer dia) mantenint la distància de seguretat amb els altres membres de la comunitat educativa amb la mascareta.

La responsable de l’acollida, al finalitzar l’activitat, acompanyarà els alumnes a les seves aules.

Al finalitzar l’activitat, com en els altres casos, es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai utilitzat.

La compra-venda dels tiquets d’acollida es farà mitjançant “bonus” de 2, 5, 10 validacions. S’agafaran directament a administració amb la finalitat d’alliberar l’entrada de plaça de la torre i evitar aglomeracions.

 

Extraescolar i menjador

Es contactarà amb les empreses externes que faciliten el servei per tal que compleixin les mesures del protocol sanitari.

En el cas del menjador s’esglaonen les entrades al menjador escolar i s’habiliten zones diferents per evitar la interacció de grups-bombolla.

La compra-venda dels tiquets es farà mitjançant “bonus” de 2, 5, 10 validacions. S’agafaran directament a administració amb la finalitat d’alliberar l’entrada de plaça de la torre i evitar aglomeracions.